Boei

Kardinale Boei “Frans Mol”

Stroomopwaarts van de vuurtoren staat, op hemelsbreed ongeveer tweehonderd meter afstand bij de opgang naar de Panoramaweg, een zwart-geel gekleurde Kardinale Boei op de zeedijk. Deze boei, de “Frans Mol”, vormt een onverbrekelijk deel van de permanente tentoonstelling in de vuurtoren en is als onderdeel van ons nautisch erfgoed een indrukwekkend voorbeeld van de op de Westerschelde en Noordzee gebruikte betonning.

Kardinale markeringen zoals deze boei worden gebruikt om obstakels onder water aan te geven. Het woord “kardinaal” verwijst daarbij naar het gebruik van de vier hoofdwindrichtingen van het kompas bij de naamgeving van de boei: N(North), E(ast), S(outh) of W(est). Boeien zoals deze bestaan altijd uit drie delen: een boeilichaam, een opbouw, en een tweetal zwarte kegels. Kardinale boeien beschikken over een wit knipperlicht dat met een bepaalde standaard frequentie knippert. De vorm van de boei en het lichtsignaal zijn afhankelijk van de positie van veilig vaarwater ten opzichte van de boei. Onze boei is voorzien van twee zwarte kegels die met de punten naar elkaar wijzen. Hierdoor weten schippers dat de vaarweg ten westen van de boei veilig is. 

De betonning op vaarwater als de Westerschelde is vaak fors van omvang. Deze specifieke boei heeft een doorsnede van ongeveer drie meter, en een hoogte van vijf meter. Het boeilichaam meet in totaal zo’n 12,5 kubieke meter en het totale gewicht bedraagt ca. vier ton.  Het is ook de laatste boei in zijn soort in die zin dat volledig metalen boeien zoals deze inmiddels in onbruik zijn geraakt en zijn vervangen door exemplaren van deels kunststof, deels metaal. Dit maakt deze boei een uniek nautisch object.  De boei, die tijdens zijn “werkzame” leven aardig wat butsen en schade heeft opgelopen, is door een enthousiast team van vrijwilligers volledig in zijn oorspronkelijke staat hersteld, zij het dat het toplicht, in tegenstelling tot het licht in de vuurtoren, niet meer in gebruik is. 

De locatie van de boei is uiteraard een bewuste keuze, niet al te ver van de enige vuurtoren langs de Zeeuws-Vlaamse kust. Een gietijzeren vuurtoren en daarmee, aan de Zeeuwse kust, net zo uniek als deze boei. Een rijksmonument ook dat het verdient om, net als de boei, voor het nageslacht behouden te blijven. De Stichting Vuurtoren Breskens is dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe sponsoren om de Stichting in staat te stellen haar primaire doel, de instandhouding van uniek nautisch erfgoed, te realiseren, te meer daar de Stichting dit moet doen zonder enige vorm van ondersteuning van de rijksoverheid. Donaties zijn dan ook welkom. Zie hiervoor de informatie elders op deze website.

Kardinalboje “Frans Mol”

Stromaufwärts vom Leuchtturm, etwa zweihundert Meter Luftlinie an der Einfahrt zur Panoramaweg,  befindet sich eine schwarz-gelbe Kardinalboje auf dem Seedeich. Diese Boje, die “Frans Mol”, ist fester Bestandteil der Dauerausstellung im Leuchtturm. Als Teil unseres nautischen Erbes ist die Boje ein eindrucksvolles Beispiel für die Betonnung der Westerschelde und der Nordsee.

Kardinalmarkierungen wie diese Boje werden verwendet, um Unterwasserhindernisse anzuzeigen. Das Wort “kardinal” bezieht sich hier auf die Verwendung der vier Hauptwindrichtungen des Kompasses bei der Benennung der Boje: N(North), E(ast), S(outh) oder W(est).

Bojen wie diese bestehen immer aus drei Teilen: einem Bojenkörper, einem Aufbau und einem Paar schwarzer Kegel. Kardinalbojen haben ein weißes Blinklicht, das mit einer bestimmten Standardfrequenz blinkt. Die Form der Boje und das Lichtsignal hängen von der Position des sicheren Gewässers im Verhältnis zur Boje ab. Unsere Boje ist mit zwei schwarzen Kegeln versehen, die zueinander zeigen. Dies zeigt den Schiffern an, dass das Fahrwasser westlich der Boje sicher ist.

Die Bojen auf schiffbaren Gewässern wie der Westerschelde sind oft von beträchtlicher Größe. Diese spezielle Boje hat einen Durchmesser von etwa drei Metern und eine Höhe von fünf Metern. Insgesamt misst der Bojenkörper etwa 12,5 Kubikmeter und sein Gesamtgewicht beträgt etwa vier Tonnen. 

Sie ist auch die letzte Boje ihrer Art, da Ganzmetallbojen wie diese inzwischen ausgedient haben und durch Kopien ersetzt wurden, die teils aus Kunststoff, teils aus Metall bestehen. Dies macht diese Boje zu einem einzigartigen nautischen Objekt. 

Die Boje, die während ihres “Arbeitslebens” einige Stöße und Schäden erlitten hat, wurde von einem enthusiastischen Team von Freiwilligen vollständig in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt, auch wenn das obere Licht, anders als das Licht im Leuchtturm, nicht mehr in Betrieb ist.

Der Standort der Boje ist offensichtlich bewusst gewählt, denn er liegt nicht weit vom einzigen Leuchtturm an der Küste von Zeeuws-Vlaanderen entfernt. Ein gusseiserner Leuchtturm und damit an der zeeländischen Küste so einzigartig wie diese Boje. Ein nationales Monument, das es ebenso wie die Boje verdient, für die Nachwelt erhalten zu werden. Die “Stiftung Leuchtturm Breskens“ ist daher ständig auf der Suche nach neuen Sponsoren, die es der Stiftung ermöglichen, ihr Hauptziel, die Erhaltung des einzigartigen nautischen Erbes, zu verwirklichen, zumal die Stiftung dies ohne jegliche Unterstützung durch die nationale Regierung tun muss. Spenden sind daher willkommen. Bitte beachten Sie die Informationen an anderer Stelle auf dieser Website.

Boei – Vuurtoren